Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030

GS, TS TRẦN THỊ VÂN HOA - GS, TS HOÀNG VĂN HOA

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

TCCS - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, với mục tiêu tổng quát: “Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao... Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”(1). Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Để đạt được các mục tiêu này trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Quá trình Đảng ta phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS VŨ VĂN HÀ

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tự hào 94 mùa xuân dưới cờ Đảng quang vinh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước nhanh, bền vững

Việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải khoa học, có đổi mới trong cách làm, thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam