Tự quản xã hội trong xây dựng nền dân chủ ở Trung Quốc và một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

TS Nguyễn Thị Như

Tạp chí Cộng sản

Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

TS Tăng Thị Thu Trang

Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

PGS,TS. Mai Hải Oanh

Tạp chí Cộng sản