Yêu cầu và tiêu chí đánh giá hiệu quả việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

TS LÊ THỊ HÀ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nhân tố cơ bản bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

PGS, TS. VŨ HỒNG SƠN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

TS. NGUYỄN MINH TRÍ

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ

PGS, TS. ĐINH NGỌC GIANG

Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hành trình đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Tô Hiệu

PGS, TS. Phạm Hồng Chương

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh