Nâng cao chất lượng lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương hiện nay

Nguyễn Hồng Hải
Đại tá, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân
20:50, ngày 28-05-2024

TCCS - Công tác lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương. Đảng ủy các cơ quan báo chí trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức mở các chuyên mục, chương trình, sản xuất tuyến bài viết chất lượng xuất bản trên các sản phẩm báo chí và lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Nhân dân tại Hội Báo toàn quốc năm 2023_Ảnh: TTXVN

Các cơ quan báo chí trung ương là các báo và tạp chí trực thuộc Ban chấp Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan khoa học ở Trung ương, được cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Báo chí hiện hành, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí theo quy định. Đảng ủy cơ quan báo chí trung ương (ban chấp hành đảng bộ cơ quan báo chí trung ương) là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội đảng bộ; thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cơ quan báo chí trung ương, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên và của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy cơ quan báo chí trung ương lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là toàn bộ hoạt động của Đảng ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với sự tham gia của ban biên tập, các tổ chức, bộ phận, các tổ chức chính trị - xã hội, công chức, viên chức trong cơ quan báo chí trung ương trong việc quán triệt đường lối, chủ trương, các nghị quyết, quyết định của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng, ban hành các nghị quyết, quyết định của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở của chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan báo chí trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quyết định đó.

Trong thời gian qua, các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương chú trọng lãnh đạo tiếp tục quán triệt nghị quyết của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết số 35-NQ/TW là cơ sở quan trọng để xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của các cấp ủy và từng cơ quan báo chí trung ương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Từ năm 2011 đến nay, các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương nghiêm túc xây dựng, ban hành các quyết định, chương trình công tác năm về thực hiện nội dung bảo bảo vệ nền tảng tư tưởng. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, cấp ủy cấp trên, các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung bảo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của từng cấp bảo đảm bám sát kế hoạch của đảng ủy và phù hợp với đặc điểm, tình hình, tôn chỉ, mục đích của đơn vị. Việc ban hành kịp thời các văn bản đã tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để xác định, phân rõ trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí trung ương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ tháng 7-2019, Tạp chí Cộng sản mở và duy trì được đều đặn chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trên Tạp chí Cộng sản số in và“Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch” trên Tạp chí Cộng sản điện tử. Báo Nhân dân mở các chuyên mục như: “Cùng suy ngẫm”, “Bình luận - Phê phán”, “Bình luận quốc tế” (Báo Nhân dân hằng ngày); “Diễn đàn Nhân dân cuối tuần” (Báo Nhân dân cuối tuần), “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” (Truyền hình Nhân dân)… Đài Truyền hình Việt Nam có chương trình "Đối diện" - đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những luận điệu sai trái, thù địch. Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng hai chuyên mục chủ lực trên Kênh Thời sự (VOV1) là “Nhận diện sự thật” (trước đây mang tên “Nhìn thẳng - Nói đúng”) và chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”. Báo Quân đội nhân dân duy trì 5 chuyên mục trong nhiều năm qua: “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “Bản tin online 35”…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng của cơ quan báo chí trung ương đạt được một số kết quả quan trọng:

Về thực hiện nội dung lãnh đạo:  Một là, có chuyển biến quan trọng trong quán triệt nghị quyết của Đảng, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện, xây dựng, ban hành các nghị quyết, quyết định về bảo vệ nền tảng tư tưởng và tổ chức thực hiện tại các cơ quan báo chí trung ương. Hai là, việc lãnh đạo tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan báo chí trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có chuyển biến tích cực phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ba là, việc lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, các thành viên ban biên tập, đội ngũ nhà báo viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt kết quả đáng ghi nhận. Bốn là, việc lãnh đạo cơ quan báo chí trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả  hơn. Năm là, lãnh đạo bảo đảm khá tốt điều kiện, phương tiện làm việc của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và các bộ phận trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Về phương thức lãnh đạo: Một là, đảng ủy lãnh đạo bằng các nghị quyết, quyết định của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy về bảo vệ nền tảng tư ưởng của Đảng thường xuyên và khá kịp thời. Hai là, lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động  các tổ chức, cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có những đổi mới. Ba là, lãnh đạo bằng xây dựng chương trình, kế hoạch biên tập, xuất bản hằng năm thực hiện các nghị quyết, quyết định của đảng ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được coi trọng. Bốn là, lãnh đạo bằng công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan báo chí trung ương có nhiều chuyển biến đáng khích lệ, nhất là đã phân công cán bộ chuyên trách công tác trên. Năm là, lãnh đạo thông qua hoạt động của các tổ chức đảng trong các tổ chức, bộ phận; đội ngũ đảng viên trong cơ quan báo chí trung ương và bằng hành động gương mẫu của đảng viên được coi trọng. Sáu là, lãnh đạo bằng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan báo chí trung ương và các tổ chức có liên quan tham gia thực hiện các nghị quyết của đảng ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Bảy là, lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện thường xuyên hơn và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tưởng của cấp ủy cơ quan báo chí trung ương cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm:

Về thực hiện nội dung lãnh đạo: Một là, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc, có nơi chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức, thiếu “sức bền”. Hai là, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn còn một số hạn chế. Ba là, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách viết bài đấu tranh tư tưởng chưa đáp ứng yêu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí còn để xảy ra một số sai sót đáng tiếc. Bốn là, sự phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc chưa chặt chẽ. Năm là, việc bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức và các bộ phận trong cơ quan chưa đạt kết quả mong muốn.

Về thực hiện phương thức lãnh đạo: Một là, đảng ủy lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng các nghị quyết, quyết định của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy có lúc chưa được coi trọng, nội dung còn chung chung, chưa rõ nguồn lực thực hiện. Hai là, việc tuyên truyền, thuyết phục tham gia viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn đơn điệu, chưa phù hợp với từng đối tượng, nên chưa thu hút được nhiều tác giả tham gia. Ba là, chưa có nhiều đổi mới về xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm thực hiện nghị quyết, quyết định của đảng ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bốn là, công tác tổ chức và phân công, phân nhiệm cán bộ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng có nơi chưa được chú trọng, chưa rõ vai, rõ quyền lợi và trách nhiệm. Năm là, hiệu quả của việc phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và hành động gương mẫu của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa cao. Sáu là, việc phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nhiều cơ quan báo chí trung ương còn hạn chế. Bảy là, đảng ủy lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ quan chưa thường xuyên, thiếu thực chất.

Các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân được giới thiệu với độc giả tại Hội Báo toàn quốc 2023_Nguồn: qdnd.vn

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm là do: Một là, một số cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí trung ương chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai là, tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là ban chỉ đạo, ban chuyên trách làm nhiệm vụ này ở các cơ quan báo chí trung ương còn nhiều hạn chế, bất cập. Ba là, một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm chính trị và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bốn là, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, nham hiểm.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy các cơ quan báo chí trung ương đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp:

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trung ương đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng của mỗi cơ quan báo chí, đồng thời coi trọng việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong đảng bộ. Đưa những nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng trực thuộc; lấy việc tham gia của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.

Hai là, nâng cao chất lượng các nghị quyết của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy; các ấn phẩm, tác phẩm báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào nghị quyết, quyết định của cấp ủy cấp trên, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy các cơ quan báo chí trung ương lãnh đạo nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành các nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở từng đảng bộ, trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định, quy trình của Đảng về xây dựng, ban hành nghị quyết. Cùng với đó, đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo về quán triệt nghị quyết trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết để bảo đảm việc triển khai, cụ thể hóa được đồng bộ, kịp thời. Phân công, phân nhiệm phù hợp với sở trường của từng đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy, đảng ủy viên, cán bộ chủ chốt phụ trách; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, đúc rút những kinh nghiệm từ thực tiễn.

Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy các cơ quan báo chí trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tính thuyết phục, hấp dẫn của các sản phẩm, tác phẩm báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đa dạng các hình thức thể hiện, đăng, xuất bản bằng nhiều loại hình báo chí và lan tỏa trên các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến hiện nay. Kết hợp chặt chẽ việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các tác phẩm báo chí.

Ba là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí trung ương; xây dựng đảng bộ các cơ quan báo chí trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ nhà báo vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có thêm nhiều cây bút đấu tranh tư tưởng sắc sảo.    

Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí trên tinh thần thực hiện nghiêm Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 21-4-2006, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí”. Các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục sắp xếp về tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 3-4-2019, của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị trong cơ quan báo chí trung ương làm cơ sở để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, đơn vị này.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ cơ quan báo chí trung ương. Thực hiện nghiêm quy trình giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để bầu vào ban chấp hành đảng bộ cơ quan báo chí; đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cần lãnh đạo cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị trong cơ quan báo chí trung ương. Đồng thời, thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ, như tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý cán bộ trong quy hoạch để có được đội ngũ cán bộ báo chí có chất lượng. Thực hiện nghiêm thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan báo chí trung ương. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nhất là bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ, kỹ năng đấu tranh tư tưởng, lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan báo chí trung ương; phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy các cơ quan báo chí trung ương với các cơ quan báo chí tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan báo chí trung ương vận động và tổ chức đoàn viên, hội viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa đảng ủy các cơ quan báo chí trung ương với nhau và giữa đảng ủy các cơ quan báo chí trung ương với đảng ủy các cơ quan báo chí tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy đối với các tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc về thực hiện các nghị quyết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết hợp chặt chẽ việc kiểm tra của đảng ủy, ủy ban kiểm tra với việc giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan báo chí trung ương; tăng cường sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra đảng ủy với các bộ phận làm công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận... trong tham mưu giúp đảng ủy lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền đối với công tác lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của đảng bộ các cơ quan báo chí trung ương./.