Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám"

Trần Hồng Hải
Đại tá, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân
23:00, ngày 09-04-2024

TCCS - Tại Hội nghị lần thứ 6 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, “chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần “7 dám”: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”(1). Tinh thần “7 dám” vừa bao hàm nội dung căn bản về phẩm chất, năng lực của cán bộ quân đội, vừa thể hiện sự đúc kết sâu sắc lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội; là mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân nói riêng.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 379, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân quán triệt nhiệm vụ trước khi huấn luyện_Nguồn: baohaiquanvietnam.vn

Xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám” là sự cụ thể hóa những đặc trưng, truyền thống tốt đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những yêu cầu mới ngày càng cao đối với phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân đội ở nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu “tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”(2); trong đó, Vùng 2 Hải quân được xác định là một trong số ít lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng biển rộng khoảng 300.000km2, từ mũi Ba Kiệm, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đến cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu và khu vực thềm lục địa phía Nam. Yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư là yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 2 Hải quân nói riêng cho thấy, ở đâu, đơn vị nào, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thì ở đó, đơn vị đó có những cán bộ đủ tâm, đủ tầm, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngược lại. Nhận thức rõ vấn đề này, trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng. Thường vụ Đảng ủy Vùng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1348-NQ/ĐU, ngày 12-7-2019, của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, về “Xây dựng đội ngũ cán bộ hải quân, nhất là cấp chiến dịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 292/CT-ĐU, ngày 15-3-2021, của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, về “Công tác quản lý, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng đội ngũ cán bộ hải quân đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Công tác điều động, bổ nhiệm, đi học, chuyển ra, đề nghị thăng quân hàm sĩ quan được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế theo Thông tư số 160/2017/TT-BQP, ngày 4-7-2017, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 22/HD-CT, ngày 5-1-2023, của Tổng cục Chính trị. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, cơ cấu phù hợp bảo đảm cho vùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ cơ bản an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực sự là nòng cốt trong tổ chức điều hành, triển khai các nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng vùng và các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội Vùng 2 Hải quân vẫn còn hạn chế: còn có cán bộ chưa thực sự nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trình độ, năng lực có mặt hạn chế dẫn đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao…  

Từ thực tiễn đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình hiện nay, cần tập trung thực hiện một số giải pháp:

Một là, cần quán triệt, thống nhất và nhận thức sâu sắc về sự cần thiết trong vận dụng xây dựng đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư.

Dám nghĩ” là phẩm chất hàng đầu, thể hiện tâm, tầm, trí của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh vùng biển, đảo, thềm lục địa có những diễn biến nhanh, phức tạp. Dám nghĩ vì lợi ích chung của tập thể đơn vị, quân đội; suy nghĩ tích cực để có sáng kiến mới, hiệu quả; dám nghĩ từ những sáng kiến đề xuất biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả đến những vấn đề chiến lược, sách lược mang tính định hướng của đơn vị, của Vùng 2 Hải quân. Trên cơ sở đó, cán bộ “dám nói” đúng nơi, đúng lúc, đúng thời điểm, đúng người cần nghe, trên tinh thần xây dựng để đạt được sự thống nhất hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Từ dám nghĩ, dám nói, cán bộ Vùng 2 Hải quân phải “dám làm”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thước đo năng lực triển khai thực hành nhiệm vụ được giao của cán bộ, biểu hiện là năng lực xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với các biện pháp tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý, chính xác, phát huy được sức mạnh tập thể. Trong bối cảnh hiện nay, người cán bộ phải “dám chịu trách nhiệm”, thể hiện bản lĩnh chính trị, dám tiếp nhận phê bình, đóng góp từ tập thể, đồng chí, đồng đội để điều chỉnh, bổ sung biện pháp chỉ huy, điều hành; “dám đổi mới sáng tạo” là sự đánh giá năng lực tổng hợp, nền tảng tri thức khoa học, cùng với bản lĩnh chính trị, tư tưởng của cán bộ, dám đổi mới về cách nghĩ, cách làm, vận dụng tri thức mới ứng dụng vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đồng thời, cán bộ Vùng 2 Hải quân cần quán triệt và thực hiện yêu cầu “dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Đây chính là thước đo bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo đối với cán bộ các cấp, là sự tổng hợp những yêu cầu “7 dám” đã nêu ở trên. Do vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân phải được quan tâm ngay từ khi tuyển dụng, tạo điều kiện để thử thách rèn luyện, trải qua quá trình “lửa thử vàng, gian nan thử sức” để tuyển chọn cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Hai là, phát huy vai trò đội ngũ cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám”.

Trên cơ sở quán triệt, nhận thức sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về cán bộ và công tác cán bộ: Quy chế số 2036-QC/QUTW, ngày 16-6-2023, của Quân ủy Trung ương lãnh đạo công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; nhất là Kế hoạch số 1405-KH/ĐU, ngày 25-9-2019, của Đảng ủy Quân chủng Hải quân thực hiện Nghị quyết số 1348-NQ/ĐU, ngày 12-7-2019, về “Xây dựng đội ngũ cán bộ hải quân, nhất là cấp chiến dịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 10535/KH-HQ, ngày 14-7-2023, của Quân chủng Hải quân thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Từ đó, cụ thể hóa vào từng cơ quan, đơn vị, có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn, sắp xếp, bố trí cán bộ vào những vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp, phát huy được sức mạnh của đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên theo dõi, đánh giá đúng năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín của cán bộ, từ đó tham mưu, đề xuất với cấp trên đưa ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đúng, trúng, khơi dậy được tính sáng tạo, năng động của đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân. Thường xuyên đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng lấy hiệu quả công việc, uy tín để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đưa vào kế hoạch tạo nguồn phát triển. Mỗi đồng chí trong cấp ủy, tổ chức đảng phát huy tính tiền phong, gương mẫu, đề cao tinh thần, trách nhiệm, mạnh dạn, thẳng thắn góp ý, cùng với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: “Chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nhất là cấp cơ sở”(3).

Huấn luyện bắn ngư lôi trên biển tại Vùng 2 Hải quân_Ảnh: 

Ba là, quán triệt và vận dụng linh hoạt, thực hiện đồng bộ các khâu, các bước trong xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám” theo đúng nguyên tắc, quy định. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy vùng tiếp tục quán triệt quan điểm của Đại hội XIII của Đảng, trong đó cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; từ đó, điều chỉnh, vận dụng linh hoạt, thực hiện đồng bộ các khâu, các bước trong xây dựng đội ngũ cán bộ Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám”, giúp mỗi cán bộ, sĩ quan hải quân phát huy năng lực, sở trường, thế mạnh của bản thân. Chủ động đánh giá cán bộ bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch nhằm phát hiện, bồi dưỡng cán bộ thực sự có đức, có tài để bố trí, sử dụng vào những vị trí công tác xứng đáng, nhất là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực, tác phong công tác và phẩm chất đạo đức tốt. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm. Quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp gắn với việc sử dụng cán bộ, mạnh dạn xem xét, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết vào các vị trí chủ chốt; thường xuyên bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, luân chuyển cán bộ. Quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ, lựa chọn cán bộ đi học, nhất là đào tạo cán bộ cấp trung, lữ đoàn; kết hợp đào tạo tại các trường trong và ngoài quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Thường xuyên nghiên cứu, bổ sung và thực hiện hiệu quả các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách của cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ.

Bốn là, phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu trong tự tu dưỡng, trau dồi, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của mỗi cán bộ Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”(4). Do vậy, mỗi cán bộ Vùng 2 Hải quân cần không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt đáp ứng công cuộc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lãnh đạo, quản lý, tham mưu. Mỗi cán bộ Vùng 2 Hải quân cần đặt ra yêu cầu cao cho bản thân trong quá trình công tác, tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” điều chỉnh thái độ, hành vi, luôn đặt mình vào trong tổ chức, chịu sự kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ hải quân trong thời kỳ mới.

Đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cần phát huy vai trò “nêu gương”, trong đó cấp trên nêu gương trước cấp dưới, cán bộ chủ trì đơn vị nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; nêu gương trong lời nói, bài viết và phát ngôn đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của quân đội; “nói đi đôi với làm” thông qua chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tận tụy, tâm huyết với công việc; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chuẩn mực trong quan hệ giao tiếp, ứng xử, có thái độ, hành vi, tác phong quân nhân được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yêu mến./.

----------------

(1) Toàn văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 3-7-2023, https://baochinhphu.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-quan-uy-trung-uong-102230703162529438.htm
(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 276, 277
(3) Xem:  Quân ủy Trung ương: Nghị quyết số 174-BC/QUTW, của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2020
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 14, tr. 223