TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng. Người cho rằng, tham ô, tham nhũng là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một cuộc đấu tranh quyết liệt, thường xuyên, lâu dài, nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023), Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn, xuất bản, ra mắt cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm ba phần chính: Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” gồm 14 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng từ những năm đầu đổi mới (1986) đến nay và 8 bài về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có những bài được viết từ thập niên 70 của thế kỷ trước; phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 2-2-2023_Ảnh: TTXVN 

Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những bước tiến mới về nhận thức trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Từ chỗ, trước đây chủ yếu quan tâm đến tác hại trước mắt, về vật chất, thì hiện nay, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến tác hại tiềm ẩn, khôn lường của tệ tham nhũng, tiêu cực; trước đây chỉ tập trung vào khu vực nhà nước, các hành vi làm thất thoát tài sản nhà nước, thì nay mở rộng ra cả khu vực ngoài nhà nước; gắn đấu tranh chống tham nhũng với chống lãng phí; gắn chống tham nhũng với chống tiêu cực, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân... Đặc biệt, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thường xuyên được chấn chỉnh, uốn nắn từ trong suy nghĩ, nhận thức đến hành động, từ đó được tiến hành sâu rộng, từ sớm, từ xa, cả “ngọn” lẫn “gốc”.

Trong những năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; không đơn thuần là những con số vụ việc được phát hiện, xử lý. Năm 2014, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đánh giá: Tình trạng tham nhũng “vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội”. Đến năm 2018, tình trạng này “đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm”. Năm 2020, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã “đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt... “trở thành một phong trào, xu thế” được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận”. Nếu như năm 2014, Ban Chỉ đạo đánh giá “việc phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu” thì thời gian gần đây đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đáng chú ý là, hệ thống các quy định pháp luật ngày càng đầy đủ, góp phần phủ lấp các “kẽ hở”, ngăn ngừa, giảm thiểu những hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát huy ý thức làm chủ và tinh thần dân chủ của người dân; cảnh tỉnh và tăng cường giáo dục, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; đẩy lùi những hành vi, vụ việc, cá nhân tham nhũng, tiêu cực. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và những giá trị tốt đẹp, thêm động lực để những cán bộ, đảng viên hăng hái làm việc, cống hiến. Trên thực tế những năm qua, cùng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế ngày càng phát triển, chính trị, xã hội ổn định, uy tín và vị thế đất nước được nâng cao.

Việc quán triệt những nội dung, quan điểm, tư tưởng mới trong tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng và nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Những kết quả bước đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ và chính quyền huyện Hậu Lộc

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tố cáo(1). Chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2), với nội dung và giải pháp cụ thể để thực hiện phù hợp với từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/BTGTU, ngày 12-4-2023, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 123 KH/HU, ngày 19-4-2023, về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mở hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt toàn huyện, đưa nội dung tác phẩm thành các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong tài liệu thông báo nội bộ hằng quý trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và ngành chức năng mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giới thiệu nội dung tác phẩm và những ghi nhận, đánh giá của các học giả, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện về nội dung tác phẩm. Ban Chỉ đạo 35 của huyện tổ chức các hình thức đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu trên những mặt sau:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng được các cấp, các ngành, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp nội dung, đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, như tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tủ sách pháp luật ở cơ sở, qua các buổi tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị... Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chuyển biến tốt. Cấp ủy, chính quyền huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, kịp thời khắc phục việc chồng chéo; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tính thống nhất, theo vị trí việc làm; gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Công khai trên cổng thông tin điện tử văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với các lĩnh vực, lịch làm việc trong tuần, tháng, lịch tiếp công dân; công bố và công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai tài chính, ngân sách, danh mục đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ theo đúng quy định.

Thứ ba, thực hiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ. Trên cơ sở các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyển dụng viên chức, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển và chế độ nghỉ hưu bảo đảm đúng quy định. Việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, quỹ tiền lương được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, không có khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, phục vụ và thân thiện; đề cao ý thức, trách nhiệm trong ứng xử, giải quyết công việc với tổ chức, công dân và xã hội.

Thứ tư, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập tới các cơ quan, đơn vị, các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Việc tổ chức kê khai, công khai bảo đảm kịp thời, đúng quy định; thường xuyên đôn đốc, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện các phương thức kê khai, công khai tài sản, thu nhập và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Một góc của huyện Hậu lộc, tỉnh Thanh Hóa hôm nay_Ảnh: hauloc.thanhhoa.gov.vn

Thứ năm, công tác cải cách hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc; ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, điều hành. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác thực thi công vụ và thực hiện quy chế làm việc gắn với kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm. Thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng cải cách hành chính; duy trì nghiêm quy chế làm việc, không ngừng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ tại các xã, thị trấn; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện. Qua kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót trong công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa huyện và một số xã, thị trấn; đã tổ chức hội nghị chấn chỉnh rút kinh nghiệm và ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thứ sáu, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viênTăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ, đảng bộ cơ sở, đặc biệt trong việc giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, quản lý. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị gắn với công việc, sự rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, để việc làm theo gương Bác hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ bảy, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, với sự giám sát chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra tại các địa phương, đơn vị, trong đó có nội dung thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị chủ động, tăng cường công tác tự kiểm tra tại đơn vị mình trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong quản lý, kịp thời xử lý các trường hợp khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

Thứ tám, thường xuyên, nghiêm túc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản thu nhập. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; các vụ, việc được giải quyết bảo đảm đúng thời hạn quy định. Quá trình giải quyết bảo đảm đúng trình tự thủ tục, được nhân dân đồng tình, giảm thiểu tình trạng tái khiếu, tái tố. Không để xảy ra trường hợp người tố cáo bị trả thù, trù dập và phát sinh yêu cầu bảo vệ người tố cáo. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình  tiếp công dân, xử lý phản ánh kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, không lộ, lọt các thông tin cá nhân khác của người tố cáo.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Hậu Lộc cũng còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nơi chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa tác dụng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nên chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, bố trí cán bộ chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; một số đơn vị chưa xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện văn hoá công sở, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc; một bộ phận công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở một số địa phương còn chậm, chất lượng thấp. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có nơi chưa tốt, một số trường hợp sử dụng đất kém hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bất cập, sai phạm còn xảy ra ở một số xã; việc giải toả đền bù đất cho dân, bàn giao mặt bằng cho các dự án còn chậm tiến độ. Công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực trọng tâm chưa tiến hành thường xuyên Việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra và xử lý một số trường hợp vi phạm chưa kiên quyết, kéo dài nên tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm còn hạn chế.

Nhiệm vụ, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một lĩnh vực công tác luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của xã hội, thể hiện sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cần chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi và giá trị tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các buổi tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, quán triệt tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Các tổ chức đảng và đảng viên phải đoàn kết, thống nhất, thông suốt, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nói đi đôi với làm; “cái cần nhất lúc này là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ chức thực hiện”. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là tuyên ngôn, mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế. Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy tiếp tục rà soát, xác định rõ những khâu, những lĩnh vực còn tiềm ẩn mất ổn định, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa.

Ba là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai các vụ việc, vụ án tham nhũng, qua đó nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe, để “không dám” tham nhũng, cần có cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh từ trên xuống dưới, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Tập trung xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, tiến hành đồng bộ giữa thi hành kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bốn là, thực hiện cải cách hành chính quyết liệt hơn, chú trọng rà soát, đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác hằng năm, điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân không cao, uy tín giảm sút. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Năm là, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng và kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Trong đó, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực quản lý, cho thuê đất công, mua bán, chuyển nhượng tài sản công, quản lý trật tự xây dựng, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài chính, công tác tổ chức, cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Sáu là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

--------------------------------

(1) Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019, của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-1-2019, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 3-6-2021, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 6-4-2022, của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 1-7-2019, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30-10-2020, của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luật Tố cáo 2013; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10-4-2019, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo…

(2) Kế hoạch số 12-KH/HU, ngày 21-1-2021 về phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 27-1-2022, về phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 6-2-2023, về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Công văn số 337-CV/HU, ngày 16-3-2022, về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 355-CV/HU, ngày 13-4-2022, về việc tăng cường lãnh đạo, tham mưu đối với công tác tư pháp, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 396-CV/HU, ngày 8-7-2022, về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 6-4-2022, của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Ủy ban nhân dân huyện ban hành: Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 3-12-2021, về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 10-12-2021, về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 4-3-2022, về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Hậu Lộc năm 2022…