1. Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

(Xem Công báo số 827+828 ngày 20/12/2007)

2. Quyết định số 09/2007/QĐ-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2007, về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật.

(Xem Công báo số 827+828 ngày 20/12/2007)

3. Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007, về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế.

(Xem Công báo số 831+832 ngày 22/12/2007)

4. Chỉ thị số 30/2007/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2007, về việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế.

(Xem Công báo số 833+834 ngày 23/12/2007)

5. Thông tư số 101/2007/TT-BNN ngày 10 tháng 12 năm 2007, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”.

(Xem Công báo số 833+834 ngày 23/12/2007)

6. Quyết định số 20/2007/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

(Xem Công báo số 835+836 ngày 24/12/2007)

7. Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2007, về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

(Xem Công báo số 841+842 ngày 25/12/2007)

8. Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2007, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

9. Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007, về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

10. Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

11. Thông tư số 30/2007/TT-BCA-C11 ngày 12 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

12. Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29 tháng 11 năm 2007, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

13. Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

14. Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

15. Quyết định số 10/2007/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 12 năm 2007, ban hành kế hoạch Kiểm toán năm 2008.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

16. Quyết định số 11/2007/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

17. Quyết định số 3266/QĐ-BNG ngày 17 tháng 12 năm 2007, về việc đính chính Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

(Xem Công báo số 843+844 ngày 27/12/2007)

18. Chỉ thị số 32/2007/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2007, tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

19. Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

20. Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

21. Quyết định số 102/2007/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

22. Thông tư số 149/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

23. Thông tư số 151/2007/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và giải ngân đối với dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

24. Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2007, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

25. Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006 - 2010.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

26. Chỉ thị số 07/2007/CT-BXD ngày 05 tháng 12 năm 2007, về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

27. Quyết định số 44/2007/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí.

(Xem Công báo số 845+846 ngày 28/12/2007)

28. Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

(Xem Công báo số 847+848 ngày 29/12/2007)

29. Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007, ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

(Xem Công báo số 847+848 ngày 29/12/2007)

30. Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

(Xem Công báo số 849+850 ngày 30/12/2007)

31. Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

(Xem Công báo số 849+850 ngày 30/12/2007)

32. Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

(Xem Công báo số 849+850 ngày 30/12/2007)

33. Quyết định số 78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp.

(Xem Công báo số 849+850 ngày 30/12/2007)

34. Quyết định số 105/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2007, về việc hủy bỏ một số Chương của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

(Xem Công báo số 849+850 ngày 30/12/2007)

35. Quyết định số 12/2007/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 12 năm 2007, thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

(Xem Công báo số 849+850 ngày 30/12/2007)

36. Quyết định số 13/2007/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 12 năm 2007, thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực IX.

(Xem Công báo số 849+850 ngày 30/12/2007)

37. Mục lục Công báo tháng 12

Phần I. Hệ thống hóa văn bản đăng Công báo theo cơ quan ban hành.

Phần II. Hệ thống hóa văn bản đăng Công báo theo lĩnh vực, ngành.

Phần III. Hướng dẫn tra cứu Công báo.

(Xem Công báo số 851-854 ngày 31/12/2007)

38. Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Xem Công báo số 851-854 ngày 31/12/2007)

39. Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Xem Công báo số 851-854 ngày 31/12/2007)

40. Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Xem Công báo số 851-854 ngày 31/12/2007)

41. Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập.

(Xem Công báo số 851-854 ngày 31/12/2007)