Những thành tựu lý luận chủ yếu của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới - Nội dung cốt lõi và bài học kinh nghiệm

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân: Giá trị lý luận và thực tiễn

TRẦN QUỐC TỎ

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

Luật Ngoại giao công chúng ở Hàn Quốc: Những giá trị thực tiễn

TS. Tống Thùy Linh

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Giá trị lý luận và định hướng vận dụng thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cơ sở quan trọng cho tổng kết đường lối đổi mới của Đảng

GS, TS. TẠ NGỌC TẤN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương