Mối quan hệ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức đại diện người lao động trong thực hiện an sinh xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT - TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

TS HỒ QUANG TUẤN

Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng

Tạo động lực cho trí thức Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cao Thị Phương

Phát triển truyền hình đa nền tảng trong kỷ nguyên số ở Việt Nam

Nguyễn Dương Chân

Đài Truyền hình Việt Nam

Từ ChatGPT đến AI: Thực trạng và ứng dụng trong chiến lược phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của Việt Nam

Thanh Anh

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS BÙI NGỌC QUỴNH - TS PHẠM QUỐC QUÂN

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

Công nghệ nhận diện khuôn mặt của VNPT giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Nguyễn Vinh Hưng - TS. Nguyễn Phúc Thiện

Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Kinh doanh và công nghệ