Chính sách xã hội trong bảo đảm, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

PGS, TS TƯỜNG DUY KIÊN

Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội góp phần hiện thực hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TS Đoàn Trường Thụ

Tạp chí Cộng Sản

Quản lý phát triển xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

MAI THỊ HƯƠNG GIANG

Tạp chí Cộng sản

Bảo đảm công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS. NGUYỄN MINH HOÀN

Trưởng Khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phúc lợi xã hội hướng tới bảo đảm công bằng xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản