Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà

100 năm hành trình lịch sử: Nhận diện, phát huy các giá trị văn hóa, con người Nha Trang trong xây dựng, phát triển thành phố

Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang ngày càng văn minh, hiện đại, bền vững theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

HỒ VĂN MỪNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang

Xác định hệ giá trị văn hóa, con người hiện nay - những gợi mở cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

PGS, TS Phạm Minh Tuấn

Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản