Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực

PGS, TS Vũ Trọng Lâm

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Đồng chí Nguyễn Chí Diểu - Tấm gương người cộng sản vì nước, vì dân

TS TRẦN THỊ HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa mục đích và phương pháp thực hiện mục đích của cách mạng Việt Nam qua Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. NGUYỄN AN LỊCH - TS. NGUYỄN DUY NHIÊN

Đại học Sư phạm Hà Nội

Hoạt động của đồng chí Phan Đăng Lưu trong quá trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Trung Kỳ

PGS, TS. Trần Thị Thu Hương - Nguyễn Văn Biểu

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam

PGS, TS. LÊ DOÃN TÁ

Nguyên Giám đốc Học viện chính trị Khu vực I