Đồng chí Đào Duy Tùng với Tạp chí Cộng sản

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Trần Phú - Tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất

TS TRẦN THỊ HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực

PGS, TS Vũ Trọng Lâm

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách phân cấp, phân quyền đối với chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

HOÀNG THỊ THẢO

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Nguyễn Đức Hà

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương