Đảng bộ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nguyễn Thị Kim Thương

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể gắn với phát huy đầy đủ vai trò của người đứng đầu trong các tổ chức đảng hiện nay

PGS, TS TRƯƠNG NGỌC NAM

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

“Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu: Bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác

Phạm Xuân Thăng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở nước ta hiện nay

Nguyễn Thanh Sơn

Tạp chí Cộng sản

Kiên quyết không để “lọt” vào cấp ủy những cán bộ suy thoái

Minh Anh