Trách nhiệm tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hải

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bảy mươi lăm năm Tuyên ngôn thế giới về quyền con người: Thành tựu và thách thức

TS, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai

Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve, Thụy Sĩ

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền của nhóm yếu thế ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Trang

Tạp chí Cộng sản

Vấn đề quyền con người trong bối cảnh chuyển đổi số ở Séc

TS Lê Hoàng Anh Tuấn

Viện trưởng Viện Pháp luật Kinh doanh và Đầu tư châu Âu, Hội Luật gia Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

TS. NGUYỄN MINH TRÍ

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh