Tiếp tục phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam trong ngoại giao đa phương thời gian tới

TS Nguyễn Hải Lưu - TS Nguyễn Hùng Sơn

Bộ Ngoại giao

Khảo sát chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Nhật Bản - giá trị tham khảo cho Hà Nội

Hiền Ngân

Thanh niên Việt Nam với phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa

PGS, TS NGUYỄN THỊ MAI HOA - TS NGUYỄN THỊ THU HÀ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

Hà Nội tiếp tục phát huy sức mạnh mềm và tăng cường hội nhập quốc tế

Phương Trà

Phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo” - Cơ hội và thách thức của Hà Nội trong xu thế hội nhập và phát triển

TS. NGUYỄN VĂN PHONG

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội