Khảo sát chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Nhật Bản - giá trị tham khảo cho Hà Nội

Hiền Ngân

Một vài suy ngẫm về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

Hà Anh

Tuổi trẻ Thủ đô đổi mới, sáng tạo trong xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Thành phố sáng tạo

Thành Đoàn

Nhận diện các ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội trong bối cảnh mới

Hải Anh

Quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) thực hiện tái thiết đô thị và phát triển không gian văn hóa sáng tạo tiến tới hình thành trung tâm sáng tạo của Thủ đô

Đỗ Đức Long

Học viện Báo chí và Tuyên truyền