Bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về vai trò và sứ mệnh của văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Những thành tựu nổi bật (Kỳ 2)

TS NGUYỄN THỊ MAI ANH

Tạp chí Cộng sản

Một số luận bàn về hệ giá trị văn hóa Việt Nam

GS, TS BÙI QUANG THANH

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh để thúc đẩy đất nước phát triển bền vững

NGỌC HẢI

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam, suy nghĩ về sự kiên định, sáng tạo và phát triển

GS, TS ĐINH XUÂN DŨNG

Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương