Vận dụng tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở tỉnh Nam Định

Lê Quốc Chỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam, suy nghĩ về sự kiên định, sáng tạo và phát triển

GS, TS ĐINH XUÂN DŨNG

Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương