Ứng dụng hệ thống các lý thuyết về di cư trong giải quyết vấn đề di cư tự do ở vùng Tây Nguyên hiện nay

Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

Đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa - một trong những ngành công nghiệp văn hóa quan trọng của Thủ đô Hà Nội

Phạm Thị Thu Cúc

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

GS, TS Bùi Quang Thanh

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh để thúc đẩy đất nước phát triển bền vững

NGỌC HẢI

Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

PGS, TS NGUYỄN THẾ KỶ

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương