Tập trung xây dựng ba nền tảng thể chế, kinh tế, văn hóa, nâng cao hiệu quả, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TS PHAN THĂNG AN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

Bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về vai trò và sứ mệnh của văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - những thành tựu nổi bật (Kỳ 3)

TS NGUYỄN THỊ MAI ANH

Tạp chí Cộng sản

Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc

PGS, TS. VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU

Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hội thảo Văn hóa năm 2022: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản

Cơ chế chuyển hóa năng lượng tinh thần tích cực của con người trong phát huy vai trò động lực và điều tiết của văn hóa, góp phần phát triển bền vững đất nước

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản