Giáo dục lý luận chính trị trực tuyến tại các trường đại học ở Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

NGUYỄN THỊ HÀ THU

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam

Trần Lệ Hường

Trường Đại học Nội vụ, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Mô hình xuất bản ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tự xuất bản - Gợi ý đối với hoạt động xuất bản Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Trang

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ứng dụng công nghệ trong phát triển bền vững 

PGS, TS. Nguyễn Đình Thọ - PGS, TS. Mai Thu Hiền

Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường - Trường Đại học Ngoại Thương

Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức

PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương