Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam

Trần Lệ Hường

Trường Đại học Nội vụ, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý nhà nước đối với các nền tảng thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới - Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách với Việt Nam

PGS, TS. NGUYỄN VŨ HOÀNG

Tạp chí Cộng sản

Cần làm sâu sắc hơn nội hàm “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai” thông qua đổi mới tổ chức bộ máy địa chính và tối ưu hóa quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về đất đai gắn với chuyển đổi số

PGS, TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ - NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Ngoại thương

Tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin trong truyền thông xã hội ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. VŨ TRỌNG LÂM - TS. VŨ THỊ HƯƠNG

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật