Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Thủ đô Hà Nội

Nguyễn Mai Hương

Phát huy vốn văn hóa trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội hiện nay

TS. Ngô Ánh Hồng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hoàn thiện pháp luật về di sản văn hóa phi vật thể ở nước ta hiện nay

THS. ĐỖ THANH HƯƠNG

Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh