Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS. TS Đinh Thị Thúy Hằng

Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam

Phát triển truyền hình đa nền tảng trong kỷ nguyên số ở Việt Nam

Nguyễn Dương Chân

Đài Truyền hình Việt Nam

Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Hoàng Văn Phai - TS. Phùng Mạnh Cường

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Hội nhập quốc tế trong “kỷ nguyên số” và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

TS. NGUYỄN VIỆT LÂM - LÊ TRUNG KIÊN

Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Niu Oóc, Mỹ - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh và phát triển, Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao