Phát huy vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế

TS. Luận Thùy Dương

Đại sứ, Học viện Ngoại giao