Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh - Thành công, hạn chế và những vấn đề đặt ra

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

Đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu: Xu hướng cần đẩy mạnh và đẩy nhanh trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

PGS, TS. Ngô Tuấn Nghĩa

Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu

PGS, TS. NGÔ TUẤN NGHĨA

Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay

TS. VŨ THỊ THU HẰNG

Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy sản xuất ở thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc