Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mai Việt Bách

Chế độ kiểm tra, đánh giá chính quyền trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng - Bài học của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau - tư tưởng mang tầm chiến lược trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Hà(*), Nguyễn Thị Mai(**)

(*) PGS. TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (**) TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một sinh hoạt chính trị trọng đại trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

Hầu A Lềnh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam