Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

TS. BÙI NGỌC THANH

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ an ninh tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

ĐÀO VĂN MẠC

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tỉnh Đắk Lắk làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

ĐOÀN VĂN ANH

Đảng lãng đạo Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

TS. NGUYỄN NHƯ LÔI

Đại tá, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

“Đảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân”

Thu Thanh