Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc về công nghệ trí tuệ nhân tạo: Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay

TS. NGUYễN VIệT LÂM

Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Niu Oóc, Mỹ

Từ ChatGPT đến AI: Thực trạng và ứng dụng trong chiến lược phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của Việt Nam

Thanh Anh

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Mô hình xuất bản ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tự xuất bản - Gợi ý đối với hoạt động xuất bản Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Trang

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tác động của trí tuệ nhân tạo trong quan hệ quốc tế: Cơ hội, thách thức và đề xuất chính sách tham chiếu đối với Việt Nam

TS. Nguyễn Việt Lâm

Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc