Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân

TS. NGUYỄN HỮU TUẤN

Thượng tá, Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị Quân sự

Gắn kết chặt chẽ và xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS. NGUYỄN CHÍ HIẾU

Tạp chí Cộng sản

Phát huy dân chủ trong Đảng theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII

Đồng Thị Kim Xuyến

Trường Đại học Cần Thơ

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo ở các trường quân đội hiện nay

Trần Văn Hoan

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển - Giá trị, ý nghĩa thời đại và bài học đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

TS. BÙI THỊ NHƯ NGỌC

Học viện Báo chí và Tuyên truyền