Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến văn hóa, lối sống người dân Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Cộng sản

Hiện đại hóa nền hành chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử thông suốt, minh bạch ở Hà Nội

KHÁNH LY

Tạp chí Cộng Sản

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam: Nhận thức và định hướng chính sách (kỳ 1)

TS. TRẦN TUẤN ANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam: Nhận thức và định hướng chính sách (kỳ 2)

TS. TRẦN TUẤN ANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tiếp cận khái niệm “địa - chiến lược” trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam đến năm 2030

TS. Lê Đình Tĩnh

Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao