Trung tâm Công nghệ thông tin BIDV: Dặm dài phát triển

Đổi mới quản trị giáo dục - đào tạo bậc đại học ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. NGUYễN VĂN VẹN

Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Hoàng Văn Phai - TS. Phùng Mạnh Cường

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Chuyển dịch cấu trúc xã hội mới trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS. Nguyễn Đức Chiện

Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

“Khai hội… nghị quyết”

HOÀNG PHÚ