Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Trần Thị Thanh Bình

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Những kết quả bước đầu trong xây dựng đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Phong

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận diện tình hình thế giới hiện nay

TS. Lê Viết Duyên 

Bộ Ngoại giao

Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phạm Thị Hạnh

Tạp chí Cộng sản

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển dựa trên ý chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

GS, TS. NGUYỄN ĐĂNG THÀNH - TS. ĐẬU HƯƠNG NAM

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh