Những nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện nay*

PGS, TS. Nguyễn An Ninh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phạm Thị Hạnh

Tạp chí Cộng sản

Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

GS, TS. LÊ QUÂN

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội