Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Từ thực tiễn của Đảng bộ huyện Tiên Yên

BÙI QUANG HIỆP

Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hiệu quả từ mô hình “Dân tin, Đảng cử” và “nhất thể hóa” chức danh ở huyện Cô Tô

BÙI QUANG HIỆP

Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển doanh nghiệp và chất lượng đời sống nhân dân

Thu Chung

Tạo ra khí thế mới, động lực mới đưa Quảng Ninh tiếp tục phát triển ở tầm cao mới

Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng 2 con số, bảo đảm thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Hoàng Phương Anh