Xây dựng, kiến tạo và lan tỏa văn hóa số ở nước ta hiện nay

PGS, TS NGUYỄN DUY BẮC

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tác động đến tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa. Việc thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ để xây dựng, kiến tạo và lan tỏa văn hóa số đang ngày càng trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Quá trình già hóa dân số và những tác động đến sự phát triển bền vững hiện nay - Những gợi mở chính sách cho Việt Nam

Hà Đỗ Quyên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy giá trị các di sản văn hóa, thiên nhiên thành nguồn lực, trụ cột và động lực quan trọng để tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững

TS PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

PGS, TS Lại Quốc Khánh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Nhà ở xã hội cho công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

TS PHẠM THỊ HOÀNG HÀ

Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh