Chuyển đổi số y tế gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện

ĐÀO HỒNG LAN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

TCCS - Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và là một yêu cầu bắt buộc giúp các quốc gia phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Ở Việt Nam, lĩnh vực y tế cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Quá trình chuyển đổi số y tế là một yêu cầu mang tính tất yếu, đồng thời cũng là nền tảng, động lực cho sự phát triển của ngành y tế trong thời kỳ mới.

Xây dựng, kiến tạo và lan tỏa văn hóa số ở nước ta hiện nay

PGS, TS NGUYỄN DUY BẮC

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quá trình già hóa dân số và những tác động đến sự phát triển bền vững hiện nay - Những gợi mở chính sách cho Việt Nam

Hà Đỗ Quyên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy giá trị các di sản văn hóa, thiên nhiên thành nguồn lực, trụ cột và động lực quan trọng để tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững

TS PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

PGS, TS Lại Quốc Khánh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn