Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng phát triển bền vững

Bính Phạm

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư

Phạm Bính

Thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài “thế hệ mới”

TS. HOÀNG NGỌC HẢI - TS. HỒ THANH THỦY

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh