Quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quyết định về phát triển kinh tế, bầu cử quốc hội và kiện toàn bộ máy đảng, nhà nước

Nông Đức Mạnh

Sau gần 10 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, thận trọng, dân chủ, thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các đề án Bộ Chính trị đã trình. Những nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ tư thảo luận và quyết định có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi Trung ương đã có nghị quyết thì điều quan trọng nhất là việc tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện để các quyết định của Trung ương sớm đi vào cuộc sống có hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Con tàu Việt Nam đã lướt sóng ra khơi

Nguyễn Minh Triết

Vận hội lớn của dân tộc, cơ hội lớn Đảng tự đổi mới mình

Võ Văn Kiệt

Sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội

Nguyễn Xuân Phúc

Năm 2007, biến cơ hội thành hiện thực phát triển sống động

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, nâng cao hơn nữa chất lượng, tính tư tưởng, tính hấp dẫn, tính thuyết phục của báo chí

Trương Tấn Sang

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trương Vĩnh Trọng

Phấn đấu để báo chí nước ta phát triển đúng định hướng, mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới

Tô Huy Rứa

Tạp chí Cộng sản phấn đấu nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác thông tin, tuyên truyền lý luận chính

Tạ Ngọc Tấn