Vietnam Ict Index 2022: Nam A Bank đứng đầu các chỉ số xếp hạng chung trong ngành ngân hàng 

Nam A Bank trong top 50 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022