Xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững, định hình tương lai đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Tú Anh

Phát triển bền vững kinh tế biển, tạo bước phát triển đột phá của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn tới

Gia Kiên

Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản

Phát huy giá trị các nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung hiện nay

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÒA

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

TS Nguyễn Thị Miền - TS Trần Thị Tuyết Lan

Viện Kinh tế, Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh