Tăng cường và củng cố thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ chủ quyển biển, đảo hiện nay

PHẠM NGỌC ANH

TS, Học viện An ninh nhân dân

TCCS - Những năm gần đây, với sự chuyển biến nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực, nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, bên cạnh việc quán triệt quan điểm của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần đồng thời phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định và giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Trần Duy Hưng

TS, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác mặt trận - Cơ sở quan trọng để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hà Thị Khiết

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tăng cường công tác kiểm toán để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Hồ Đức Phớc

TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

TRƯƠNG TẤN SANG

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam