Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản tiến hành khảo sát, nghiên cứu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

TS. Đinh Văn Thụy - Phạm Ngọc Hòa

Học viện Chính trị khu vực IV - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

Phát triển nông nghiệp bền vững từ các hình thức liên kết kinh tế: Nhìn từ mô hình “Hội quán nông dân” ở tỉnh Đồng Tháp

PGS, TS. Đỗ Phú Trần Tình - Huỳnh Kim Thừa

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Đại học Xây dựng miền Tây