Đảng bộ huyện Thanh Oai tiến hành thành công đại hội cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Quang Anh

Đảng bộ huyện Thanh Oai tiến hành thành công đại hội cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Quang Anh