Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Nguyễn Vinh Hưng - TS. Nguyễn Phúc Thiện

Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Kinh doanh và công nghệ

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở nước ta hiện nay

Nguyễn Thanh Sơn

Tạp chí Cộng sản

Kinh nghiệm phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Sơn La

TS. Tạ Quang Đạo

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Cơ chế và giải pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý

TS. Phạm Ngọc Hùng

Tạp chí Cộng sản