Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức

PHONG NHƯ

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng và khả năng dịch chuyển nguồn nhân lực thanh niên Việt Nam trên thị trường lao động

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội 

Tạo chuyển biến căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo của Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Nguyễn Thùy Linh * - Phạm Quế Hằng **

* Đại học Thủ đô Hà Nội - ** Học viện Báo chí và Tuyên truyền