Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Minh Khôi

Tạp chí Cộng sản

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Học viện Chính trị khu vực II

Đổi mới giáo dục ở tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô trong bối cảnh mới hiện nay

HƯƠNG MINH

Tạp chí Cộng sản

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

GS, TS TRẦN VĂN PHÒNG - TS LÊ THỊ HẠNH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh