Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Thái Lan và một số gợi mở đối với Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Chiến Thắng - Chử Thị Nhuần

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch và xúc tiến quảng bá giữa Thái Lan và các nước Tiểu vùng sông Mekong

Nguyễn Quế Thương

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chính sách phát triển nông nghiệp Thái Lan và một số gợi ý tham chiếu cho Việt Nam

PGS, TS. PHạM THị THANH BÌNH

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hợp tác thương mại - đầu tư của Thái Lan trong Tiểu vùng sông Mekong mở rộng

TS. Nguyễn Hà Phương

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ trình quốc thư