Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Thái Lan và một số gợi mở đối với Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Chiến Thắng - Chử Thị Nhuần

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam